Grondig advies

Persoonlijk contact

Betrouwbare levering

Eén op de vijf werknemers bezoekt de Spoedeisende Hulp vanwege een snij-incident. Het is het meest voorkomende letsel op de werkvloer en staat in de top 5 van bedrijfsongevallen met letsel. Hoewel men de risico’s kent, ontstaat er toch vaak letsel door onvoorzichtigheid of onvoorziene situaties.

Snijgevaar ontstaat door scherpe randen aan objecten en materialen. Denk aan metaal, dozen, machines, gereedschappen, enzovoort. Door onverwacht uit te schieten, kun je jezelf of anderen lelijk verwonden. Maar sommige voorwerpen kunnen zo scherp zijn, dat er zelfs geen druk nodig is om letsel te veroorzaken. Ook scherpe materialen die op de vloer liggen, vormen een gevaar. Denk aan scherven, spijkers of lasslakken.

Aangezien dit in veel werksituaties voorkomt, zijn veiligheidsmaatregelen tegen perforatie- of snijgevaar essentieel.
 

Handschoenen
Hoe kiest u de juiste handbescherming?

Alles over normeringen, coating, vingergevoeligheid en advies

 

Beschermende kleding
Onmisbaar in de strijd tegen arbeidsrisico's

Alle informatie over normen, onderhoud, huisstijl, enzovoorts.

 

PBM-scan
Inventariseer de risico's op de werkvloer

Met een PBM-scan nemen we het risico per functie door.

Werksituaties

Vooral bij het werken met metalen komen we risico’s op handletsel tegen. Denk aan het bewerken van platen. Ook bij werkzaamheden met glas, afval, elektriciteitskabels of funderingen zien we dit regelmatig terugkomen. Maar ook in alledaagse werkzaamheden blijkt dit risico aanwezig. Zoals bij inpakwerkzaamheden: papier of karton zijn scherp genoeg om onze huid te beschadigen en veel medewerkers gebruiken mesjes om verpakkingen te openen. Werknemers moeten de risico's van dit soort arbeidsmiddelen niet onderschatten en zich concentreren als zij ermee werken.

De belangrijkste categorieën op het gebied van handletsel zijn:
•    Mechanisch: verwonding, verminking of amputatie als gevolg van scherpe randen, ruwe materialen, impact gereedschappen, mechanische krachten, stoten en beklemmen.
•    Chemisch: brandwonden, verminking, huidziekten en irritaties als gevolg van het direct of chronisch in contact komen met gevaarlijke stoffen. 
•    Thermisch: verbranding van de huid of weefsel als gevolg van hete voorwerpen, processen, vloeistoffen en open vuur. 

Motorkettingzaag
Het werken met een motorkettingzaag is een vak apart. Goede opleiding en training is hierbij essentieel. Niet voor niets besteedt de PBM-verordening van 2018 hier aandacht aan. Letsel door kettingzagen is hierin opgeschaald naar risicocategorie 3 (de hoogste) omdat de gevolgen enorm groot kunnen zijn[1].
[1] Eur-lex.europa.eu

Gevolgen
Letsel door 'contact met een object' komt relatief het meeste voor in de industrie, handel, horeca en bouw. Ongeveer de helft van degenen die zich melden bij de Spoedeisende Hulp heeft letsel aan vingers, handen of armen.

Snijden en perforeren kunnen serieus letsel en verzuim opleveren. Denk aan het verliezen van vingers of zelfs een hand. Maar ook andere lichaamsdelen lopen risico als niet de juiste maatregelen worden genomen. Het gaat hierbij niet alleen om verzuim, maar soms ook (gedeeltelijke) arbeidsongeschiktheid.

Snij- en steekwonden kunnen ook infecties veroorzaken. Zelden zal het scherpe object schoon zijn en vervuiling door stof, chemicaliën en bacteriën liggen overal op de loer. Ontstekingen, bloedvergiftiging of zelfs spierdystrofie als gevolg van een snijwond zijn denkbare scenario’s om rekening mee te houden.


Wet en regelgeving:

De Nederlandse Arbowetgeving is niet concreet inzake handletsel. Het algemene uitgangspunt van de wet is dat de wetgever ook de risico’s van handletsel in kaart moet brengen. Vervolgens dienen maatregelen genomen te worden die de risico’s beperken of beheersbaar maken. In het Arbobesluit word uitvoering ingegaan op arbeids- middelen. Daarnaast zijn er voorschriften aan machines, opgenomen in het Warenwetbesluit Machines. 

Veilig beleid
De werkgever voert beleid wat erop gericht is dat de medewerker geen nadelige gevolgen ondervindt van zijn werk[1]. Daarnaast maakt de werkgever een Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E). Dit is een inventarisatie van de risico’s die de medewerker loopt tijdens de uitvoering van zijn werkzaamheden. Ook bevat het maatregelen om de risico’s te beheersen[2].

Arbobesluit
In het Arbobesluit gaat artikel 3.17 over het gevaar geraakt of getroffen te worden door voorwerpen, producten of onderdelen. Hierbij wordt verwezen naar collectieve en individuele maatregelen alvorens persoonlijke beschermingsmiddelen.

Hoofdstuk 7 is compleet gewijd aan Arbeidsmiddelen  en de vereisten[3]. Denk daarbij aan de bedieningsmechanismen[4], degelijkheid/deugdelijkheid[5], onbevoegd gebruik[6], voorlichting en onderricht[7], keuringen en onderhoud[8] en zelfs het ontoegankelijk maken als machine buiten gebruik is gesteld[9].

Richtlijnen & normen
Wanneer werkgever een arbeidsmiddel (ook machines) ter beschikking stelt aan werknemer, dient deze te voldoen aan de van toepassing zijnde Warenwetbesluit machines. Naast de genoemde beschrijving, wordt er in het Arbobesluit ook verwezen naar de Machinerichtlijn. Fabrikanten vam machines behoren te voldoen aan deze richtlijn die is gericht op de productie van machines. EN-nomen zijn geharmoniseerde technische productspecificaties waaraan de PBM moeten voldoen. Kijk hier voor het overzicht normen handbescherming.

Arbocatalogi
In diverse Arbocatalogi zijn afdelingen opgenomen m.b.t.  machineveiligheid en het voorkomen van letsel. De Arbocatalogus Modint (textielbranche) benoemd o.a:
•    Beknellinggevaar door bewegende delen, zoals aandrijvingen ;
•    Intrekgevaar door tegen elkaar in draaiende rollen, roterende apparatuur en draaiend gereedschap bij doekrollen etc.;
•    Gevaar voor verbranding;
•    Gevaar voor verbrijzelen door bewegende delen;
•    Snijgevaar door draaiend gereedschap of scherpe werkstukken;
•    Gebruikers zonder een degelijke technische opleiding.
[1] Arbowet 1999, Art. 3
[2] Arbowet 1999, Art. 5
[3] Arbobesluit 1997, H. 7
[4] Arbobesluit 1997, Art. 7.13
[5] Arbobesluit 1997, Art. 7.4, lid 1& 2
[6] Arbobesluit 1997, Art. 7.4, lid 3
[7] Arbobesluit 1997, Art. 7.6 & 7.11a
[8] Arbobesluit 1997, Art. 7.4a & 7.5
[9] Arbobesluit 1997, Art. 7.5
 

Arbeidshygiënische strategie

Als de risico’s bekend zijn, begint de uitdaging om de risico’s tot een acceptabel niveau te beperken.

Bronaanpak

<

Een werkgever moet eerst de oorzaak proberen weg te nemen. Maar dit blijkt in de praktijk echter erg lastig. Machines met bewegende delen moeten immers toegankelijk blijven. Het afschermen van draaiende delen of scherpe delen is een technische maatregel nabij de bron

Praktisch alle maatregelen die de bron aanpakken, verplaatsen het risico. Natuurlijk kan het aantal handelingen worden beperkt door meer machinaal te doen. Toch blijft het aanvoeren van materiaal en het verwijderen van halffabricaat een handeling waar in veel gevallen mensenhanden bij betrokken zijn.

Organisatorische maatregelen

<

Als bronmaatregelen geen mogelijkheden bieden, moet de werkgever collectieve maatregelen nemen om risico’s te verminderen. Maatregelen die het collectief beschermen zijn doorgaans technisch van aard.
  • Ruimtes met scherpe obstakels worden ontoegankelijk gemaakt, fysieke zonering.
  • Afgescheiden werkplekken, waardoor er minder afleiding is of de kans om door een collega aangestoten te worden wordt verminderd.
  • Automatisering: machines nemen risicovolle arbeidsprocessen over.

Individuele maatregelen

<

Als collectieve maatregelen niet mogelijk zijn of ook (nog) geen afdoende oplossing bieden, moet de werkgever individuele maatregelen nemen. Hierbij ben je afhankelijk van de naleving door de medewerkers.
  • Een TRA (Taak-risico-analyse) is een waardevol hulpmiddel om de risico’s op de werkplek in kaart te brengen. 
  • Werkinstructies / -procedures bieden handvatten, hoe de werkzaamheden veilig kunnen worden uitgevoerd.
  • Training en instructie helpen uw personeel om vaardigheden te ontwikkelen, risico’s in te schatten en daar op de juiste manier mee om te gaan.
Orde en netheid kunnen voorkomen dat scherpe objecten een extra impact veroorzaken, mocht iemand struikelen, vallen of uitglijden. Daarbij zorgt een ordelijke schone werkvloer er tegelijk ook voor dat de kans op het vallen wordt verkleind.
 

Persoonlijke beschermingsmiddelen

<

Als de bovengenoemde maatregelen niet het gewenste effect hebben, blijft er nog één mogelijkheid over: persoonlijke beschermingsmiddelen verstrekken. Afhankelijk van de risico’s en aard van de werkzaamheden kunt u aan de volgende producten/productgroepen denken:

  

Draagvlak creëren

Om veilig werkgedrag te stimuleren zijn er 3 zaken belangrijk:
• Bewustwording: Wat kan ik zelf doen om te voorkomen dat…en hoe en waarom?
• Draagcomfort:  Vind ik dit fijn tijdens het werken of is het een belemmering?
• Gedrag: Hoe maak ik er een gewoonte van en hoe stimuleer ik collega’s?

De eerste twee zaken zijn cruciaal om uw medewerkers te overtuigen. Door bewustwording te creëren, zijn uw werknemers eerder bereid om de juiste maatregelen te treffen.

Bewustwording
Risicobewustzijn is essentieel. Trainingen en toolboxen zijn van toegevoegde waarde. Het is belangrijk om de medewerkers zelf de vragen en antwoorden op issues te laten inbrengen. Voorbeelden zijn; waarom, hoe en wat de gevolgen zijn van hun beslissingen. Afhankelijk van de cultuur binnen uw organisatie kiest u zelf de meest effectieve wijze waarop u informatie overdraagt. Door werknemers voortdurend te trainen zijn ze op de hoogte van de risico’s. Zo kunnen ze zich beter voorbereiden.

Comfort
Naast de bescherming die de maatregelen bieden, is het comfort ook een belangrijk aspect. Wanneer een medewerker handschoenen niet lekker zitten en niet in de juiste maat verkrijgbaar zijn, zal hij minder snel geneigd zijn om deze te gebruiken. Denk dus niet alleen na over de meest veilige oplossing, maar kies ook voor een functionele en comfortabele oplossing. Degene die u hierin het beste advies geeft, is uw medewerker zelf. Hij moet er immers mee werken. Door met één van onze PBM-adviseurs een kleine werkgroep samen te stellen, kunt u samen tot de beste oplossing komen.

Bij het bepalen van de PBM is het daarom van belang om werknemers te betrekken en hun meningen serieus te nemen. Aan de hand daarvan kunt u op zoek gaan naar een alternatief product met gelijkwaardige bescherming.Tevens is goed gebruik en onderhoud essentieel voor langdurige en goede bescherming. Door gebruik slijten PBM en nemen de beschermende eigenschappen af. Als uw werknemers zich daar niet van bewust zijn, denken ze dat ze veilig werken, maar in feite is dat niet zo.

Advies

Onze PBM-adviseurs zijn bekend met recente wet- en regelgeving. Door samen de risico’s door te nemen, kunnen we gezamenlijk de meest geschikte handbescherming bepalen. Ze hebben al in zeer diverse werkomgevingen advies gegeven. Risico op snijletsels komen ze vrijwel overal tegen. Deze ervaringen delen we graag op verschillende manieren:

Handschoenplan & pilot
Het handschoenplan is een uitstekende tool om de risico’s per functie of taak te koppelen aan de juiste handbescherming. Vanuit de RI&E en de praktijk op de werkvloer worden de juiste hadnschoenen geselecteerd die voldoen aan de eisen en normen. Vervolgens wordt er gekeken naar de meest passende oplossing op basis van draagcomfort en gebruiksduur.

Om draagvlak voor de nieuwe handschoenen te krijgen is een pilot een essentiële vervolgstap. Mits deze goed begeleid wordt en onder een representatieve groep medewerkers word uitgezet. Medewerkers kunnen hun zo hun ervaring en oordeel geven over diverse aspecten zoals mate van bescherming, draagcomfort en levensduur.   

Toolbox & training
Een groot deel van de PBM wordt niet op de juiste manier gedragen. Kennis en draagvlak zijn hierin essentieel aspecten. Daarom bieden wij ook ondersteuning bij toolboxen en trainingen omtrent veilig werken. Met kennis van de producten en de wetgeving kunnen onze PBM-adviseurs uw medewerkers trainen in het juiste gebruik van PBM. Meer informatie over toolboxen & trainingen.

Cees
Strategisch PBM-adviseur
 Mail voor PBM-advies 
 Telefonisch contact
Coert
Veiligheidskundige
 Mail voor PBM-advies 
 Telefonisch contact
 

Handschoenen
Hoe kiest u de juiste handbescherming?

Alles over normeringen, coating, vingergevoeligheid en advies

Succesverhalen
Klantcases

Lees hier hoe wij onze klanten blij makenartikelen geselecteerd

^
U gebruikt Internet Explorer in compatibiliteitsweergave. Hiervoor bieden wij geen ondersteuning. U kunt de compatibiliteitsweergave uitschakelen door op het tandwiel icoontje te klikken en vervolgens op het menu item "Instellingen voor Compatibiliteitsweergave" te klikken. Vink het vakje "Alle websites met de compatibiliteitsweergave weergeven" uit. Klik op sluiten.